AKTUALNOŚCI

Treść

I. Cele i tematyka konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel świetlicy, psycholog- Magdalena Górska
2. Celem konkursu jest: - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów - promowanie aktywnego stylu życia oraz zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym
3. Tematyka zdjęć musi być związana z aktywną i bezpieczną formą spędzania czasu w ferie zimowe (spacer, kijki, bieganie, łyżwy, sanki, wycieczka turystyczna w ciekawe miejsce itp.). Na zdjęciach możecie być sami, z przyjaciółmi lub rodziną.

II Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów uczęszczających na świetlice szkolną, uczniów kl. 1-3 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej
2. Czas trwania konkursu: 30 stycznia –15 lutego 2023 r.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych na adres świetlica23.zspkamionka@gmail.com . Plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem. Możecie także napisać, gdzie i kiedy wykonaliście zdjęcie. Można dostarczyć wydrukowane zdjęcie do gabinetu psychologa szkolnego.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich, c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie.
6. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.
7. Niewskazana jest obróbka zdjęcia poprzez nakładanie filtrów.
8. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym profilu FB.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Przy ocenie merytorycznej prac komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: a) zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu b) pomysłowość, kreatywność, wykonanie
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lutego 2023 r.
4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

IV Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.