Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM   W KAMIONCE WIELKIEJ

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej w  ramach  zapewnienia  właściwej  ochrony  danych osobowych  wg  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wdrożył i przestrzega następujących zasad:

 

  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, o tym jak dane zbieramy i przetwarzamy, dlaczego to robimy i jak je przechowujemy, informujemy możliwie wyczerpująco i jasno ustalonymi kanałami komunikacji oraz w dostępnej na stronie internetowej www zsp.kmionkawielka.pl klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania pozyskanych danych osobowych na potrzeby statutowej działalności.
  2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.  Jeśli nie mamy  podstawy  prawnej  ich  pozyskiwania, każdorazowo prosiły o Państwa zgodę.
  3. Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zgodnie z naszymi regulacjami wewnętrznymi, będziemy regularnie prosić osoby, których dane dotyczą, aby dobrowolnie sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. W przypadku danych osobowych pracowników, aktualizacja danych może być konieczna ze względu na inne przepisy prawa.
  4. Zasada  ograniczenia  celu  oraz  przechowywania  przetwarzanych  danych: dane  osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa).
  5. Zasada integralności i poufności danych: dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, były bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stale też rozwijamy nasze zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne.
  6. Zasada rozliczalności: Na żądanie organów uprawnionych do kontroli, jesteśmy w stanie wykazać, że  dane  osobowe  gromadzimy,  przechowujemy  i  przetwarzamy  zgodnie  z przepisami  prawa. W przypadku nowych usług, już od momentu ich projektowania, uwzględniamy ochronę danych.

 

RODZAJ DANYCH I PODSTAWA ICH LEGALNEGO PRZETWARZANIA

Rodzaj  i  kategorie  pozyskiwanych  danych  osobowych  oraz  podstawy  prawne  ich przetwarzania zawarte są w klauzulach informacyjnych.

Wszystkie rodzaje i podstawy legalnego przetwarzania danych zwarte są w wewnętrznym dokumencie – „Rejestr  Czynności  Przetwarzania  Danych  Osobowych”,  dostępnym  w  siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.

 

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osób, których dane dotyczą, a zostały nam przekazane:

a)  na  formularzach  papierowych  /  elektronicznych  w  chwili zapisu ucznia do szkoły lub  składania  zgłoszeniach   do  udziału wydarzeniach i akcjach organizowanych przez nas,

b)  w rozmowach telefonicznych, gdy rozmowę inicjuje osoba, która jest właścicielem danych,

c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d)  przez partnerów współpracujących z nami zgodnie z ich polityką prywatności,

e)  bezpośrednio, podczas spotkań.

 

PROFILOWANIE DANYCH

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  są  dostępne  na  naszej  stronie  internetowej www zsp.kamionkawielka.pl

 

Oświadczenie o sposobie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych:

Zgodnie  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej reprezentowany przez Dyrektora.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Bogdanem Jabłońskim dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo  danych  jest  zapewniony  pod  adresem  e-mail: bogdan.jablonskiiod@gmail.com i/lub  poprzez  pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Informację można także uzyskać pod adresem e-mail zsp@kamionkawielka.pl lub nr tel.: +18 4456066 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

 

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:

a) realizacji  obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej zgodnie z art. 6 ust.1 lit c. RODO,

b) wykonywania   podstawowych   zadań   instytucji,   związanych   z   zatrudnianiem   pracowników, zawieraniem  umów  z  osobami,  a  także  podmiotami  trzecimi,  w  tym  z  naszymi  partnerami i  sponsorami,  realizacją  celów  statutowych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO,

c) ustalenia i obrony roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 RODO.

Szczegółowe informacje na temat celów i środków przetwarzania danych osobowych są dostępne u Administratora i/lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego jest obowiązkowe.

 

Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które  muszą  mieć  do  nich  dostęp  ze  względu  na  zapewnienie  dziecku  bezpieczeństwa  (np. opiekunowie, pielęgniarka, osoby lub firmy zajmujące się wyżywieniem dzieci - w zakresie alergii czy nietolerancji  pokarmowych).  Poza  tymi  sytuacjami  dane  o  stanie  zdrowia  Państwa  podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, wyłącznie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby te (np. opiekunowie) są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w poufności;

 

Źródłem danych osobowych pozyskiwanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej są głównie:

a)   kwestrionariusz zapisu ucznia do szkoły,

b)   formularze / deklaracje zgłoszenia do konkursu,

c)   przekazanie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.

 

Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje głównie dane identyfikacyjne, oraz dane kontaktowe określone przepisami prawa oświatowego oraz kodeksu pracy. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków uczniów związanych z ich aktywnością prowadzoną przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (np. zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę).

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej  może  udostępniać  Państwa  dane  następującym  kategoriom podmiotów:

a) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) Pracownikom  administratora,  na  podstawie  wydanego  upoważnienia  i  podpisanej  klauzuli o zachowaniu poufności.

c) Firmom  ubezpieczeniowym.  Dotyczy  to  danych  osób  biorących  udział w  wycieczkach organizowanych  przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

e) Firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na  nasze  zlecenie,  a  świadczącym  nam  usługi  niezbędne  do  realizacji  naszych  zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

 

Nie  przekazujemy  danych  osobowych  do  państw  trzecich  oraz  organizacji  międzynarodowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy uczestnicy zajęć wyjeżdżają na wycieczki organizowane w kraju trzecim. Wówczas administrator stara się zapewnić taki poziom ochrony danych osobowych, jaki wymaga od swoich partnerów na terenie kraju i Unii Europejskiej.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez okres czasu niezbędnym do pełnej realizacji celu w jakim zostały one zebrane. Jeśli przepisy prawne i zobowiązania  umowę  nie  przewidują  inaczej  czas  przechowywania  dokumentacji  z  organizacji konkursów, zajęć, wycieczek nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od zakończenia wydarzenia (akcji). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.

 

W  celu  promocji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej na  stronie  www zsp.kmionkawielka.pl,  w  serwisach społecznościowych oraz w formie papierowej czas przechowywania materiałów wynosi do 3 lat od momentu   pierwszego   opublikowania   danych   na   stronie www zsp.kamionkawielka.pl,   w   serwisach społecznościowych  oraz  w  formie  papierowej  (chyba że  aktualność  danych  wcześniej  ulegnie zmianie). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone

 

W  sytuacjach pociągających za sobą możliwość dochodzenia roszczeń okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lub 3 lata od daty zakończenia realizacji usługi zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny [Dz.U. 2019 poz. 1145 t.j.].

 

Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie   zgody   przed   jej   cofnięciem.   Zgodę   możecie   Państwo   wycofać   w   siedzibie  administratora, telefonicznie lub na adres e-mai: zsp@kamionkawielka.pl lub bogdan.jablonskiiod@gmail.com .

 

W  każdym  czasie  mogą  Państwo  wyrazić  sprzeciw  wobec  przetwarzania  przez  nas  danych osobowych, których podstawą jest Państwa zgoda, jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam w pełni realizację celów określonych w formularzu zgody.

 

Należy  jednak  pamiętać,  iż  prawa  określone  w  pkt  11  i  12  nie  są  bezwzględne,  a  przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych który jest organem  nadzorczym,  gdy  uznacie  Państwo,  iż  przetwarzanie  przez  nas  danych  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

 

Państwa   dane   przetwarzane   przez   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej   nie   będą   podlegać   procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

Wszystkie   posiadane   dane   zabezpieczamy   przed   niepowołanym   dostępem   osób   trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych  osób  trzecich.  W  niektórych  sytuacjach  stosujemy  także  pseudonimizację danych.

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić wymagania RODO i aby Państwa dane osobowe były skutecznie zabezpieczone.

 

SPOSÓB INFORMOWANIA O POZYSKANIU DANYCH OSOBOWYCH

Gdy  dane  zbieramy  bezpośrednio  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  informacja  przekazana  jest natychmiastowo. Gdy dane pochodzą z innego źródła osoba, której dane dotyczą jest informowana:

a) w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;

b) najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli dane wykorzystywane są w komunikacji z tą osobą), chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

Informacje przekazywane są:

a)  w klauzulach informacyjnych – zamieszczane są w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą oraz na tablicy ogłoszeń w holu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej;

b)  elektroniczne, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na stronie www zsp.kmionkawielka.pl – zakładka RODO.

c)  w linkach do klauzuli informacyjnej w e-mailach wysyłanych do osób.

 

PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  osoby  fizyczne,  których  dane  są  przetwarzane, posiadają prawa, z których mogą skorzystać. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

1.  Prawo dostępu do danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

a)  dlaczego przetwarzamy określone dane,

b)  jakie typy danych przetwarzamy,

c)  jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane,

d)  jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich

kryteriów ustaliliśmy ten okres.

2.  Prawo  do  sprostowania  danych: Każda  osoba  może  żądać,  niezwłocznego  sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych. W zależności od rodzaju danych, korektę można złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej oraz poprzez e-mail.

3.  Prawo do usunięcia danych: Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia danych. Żądanie usunięcia   danych   można   zgłosić   osobiście   w   Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej   lub   wysyłając   zgłoszenie   na   adres email: zsp@kamionkawielka.pl lub  bogdan.jablonskiiod@gmial.com.   Żądanie  zostanie  zrealizowane  tak  szybko  jak  to możliwe (przyjęty maksymalny okres realizacji prawa to do 1 miesiąca od zgłoszenia żądania).

4.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą może zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych. W sytuacji gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami możemy nadal przetwarzać dane pomimo żądania.

5.  Prawo   do   przenoszenia   danych: Każda   osoba,   której   dane   dotyczą,   ma   prawo   żądać przeniesienia  danych.  Prośbę  o  przeniesienie  można  złożyć  osobiście  w  Szkole Podstawowej w   lub  wysyłając zgłoszenie na adres email:  Dane zostaną przekazane tylko tej osobie, której dane dotyczą.

6.  Prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania: Osoba,  której  dane  dotyczą  może  się  sprzeciwić przetwarzaniu danych jeśli jest to czynione w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam rodzaj i przyczynę sprzeciwu.

7.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Osoba której dane dotyczą ma  prawo wniesienia skargi do   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Naruszenie ochrony danych osobowych to przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utrata, modyfikacja, ujawnienie lub udostępnienie danych przez administratora.

 

Osoby, których dane dotyczą zostaną poinformowane niezwłocznie, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności zostanie ocenione jako wysokie. Jeśli bezpośrednie przekazanie informacji okaże się utrudnione, zostanie wydany publiczny komunikat.

 

Organ  nadzorczy  poinformujemy  niezwłocznie,  w  miarę  możliwości  technicznych,  nie  później  niż  72 godziny po wykryciu naruszenia, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności zostanie ocenione jako wysokie.

 

KOMU I DLACZEGO DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Zgodnie z prawem możemy i przekazujemy dane pracowników, bez uzyskiwania dodatkowych zgód, by realizować nasze ustawowe obowiązki. Przekazujemy dane instytucjom, takim jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy (w razie konieczności) itp.

 

Dane  osobowe  powierzamy  również,  na  podstawie  umów  powierzenia,  podmiotom  zewnętrznym realizującym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Podmiotom trzecim (podmioty realizujące usługi wspierające realizację działań) dane przekazujemy tylko w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

Szczegóły  dotyczące  miejsca  i  przyczyny  przekazania  danych  osobowych  są  każdorazowo  zawarte w klauzulach informacyjnych dotyczących realizacji celów na które dane były pozyskiwane.

 

Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom  z  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  jeśli siedziby i/albo oddziały podmiotów współpracujących się tam znajdują. Zasady przekazywania danych opisane są w umowach zawieranych z tymi podmiotami.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Dane IOD: Bogdan Jabłoński

Kontakt z Inspektorem:

- Mailowo: bogdan.jablonskiiod@gmail.com

- Osobiście: w siedzibie Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej,  (po wcześniejszym umówieniu się)

- Pocztą na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka 154, 33-334 Kamionka Wielka, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane są przez czas jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Cele przetwarzania wskazane są w dokumentacji przekazywanej osobom, których dane dotyczą.

Wyjątkiem są sytuacje gdy dane muszą być przechowywane z powodu odrębnych przepisów. Dane są usuwane lub anonimizowanie, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania)
  • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu,
  • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,
  • upłyną terminy, wynikające z innych przepisów.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PLIKACH COOKIES

W  ramach serwisu internetowego www zsp.kamionkawielka.pl stosowane są dwa  zasadnicze rodzaje plików cookies:  „sesyjne”  (session  cookies)  oraz  „stałe”  (persistent  cookies).  Cookies  „sesyjne”  są  plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytic

 

Pliki  cookie  mogą  być  wykorzystane  przez  sieci  reklamowe,  w  szczególności  sieć  Google,  do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

a) analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług  i  prezentowanych  treści  do  indywidualnych  zainteresowań,  wymagań  i  potrzeb  danego Użytkownika - podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;

b) wykorzystywane są także w celach bezpieczeństwa oraz statystycznego określenia ilości odwiedzin danego serwisu.

 

 

 

124238