Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

RODO

Treść

RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka 154, 33-334 Kamionka Wielka w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka 154, 33-334 Kamionka Wielka, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią mgr Krystyną Skrzypiec.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska Skowron , e-mail:

 1. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) realizacji celów związanych z promocją działań ZSP poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego)

3) przetwarzanie danych osobowych i wizerunków uczniów – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego) Dane przetwarzanie ww. celu związanych jednocześnie z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

 1. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez ZSP przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1. W związku z nauką w  ZSP, szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

LP

Kategoria danych

Podstawa prawna

1

dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres

zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2

informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

3

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej

4

informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

5

Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia

6

Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. Jego rozwoju

7

Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

8

Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i videoszkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń  

zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

 1. Podanie danych osobowych opisanych w rubryce:

 1. 1-6 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w ZSP.

 2. 7,8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ZSP przysługują prawa:

Rodzaj prawa

Podstawa prawna i objaśnienie

Wyjątki

Prawo dostępu do treści swoich danych 

Artykuł 15 (RODO)– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.  Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane.

 

Prawo do sprostowania treści  danych 

 1. Artykuł 16 (RODO)– Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie.

 

Prawo do usunięcia danych 

 1. Artykuł 17 (RODO) – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.

Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzania jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 1. Artykuł 18 (RODO) – Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe  można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych 

 1. Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu 

 1. Artykuł 21 (RODO) – Prawo do sprzeciwu, oznacza osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

 1. Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

 

 1. Dostęp do danych osobowych uczniów:

 1. wewnątrz struktury organizacyjnej ZSP  będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

 2. poza strukturami organizacyjnymi ZSP odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

 1. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieś skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane w ZSP mogę być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak stosowane metody przetwarzania polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

132071